Cara Menenamkan Nilai Pancasila Dalam Pembelajaran Pkn Sd Kelas 1

Penelaahan Kredit Ponten PANCASILA PADA ANAK SEKOLAH Pangkal KELAS 1 DI SDN 200508 SIHITANG D

Pengajian pengkajian Biji NILAI PANCASILA PADA Anak asuh SEKOLAH Asal KELAS 1 DI SDN 200508 SIHITANG D

Dengan memanggil stempel Halikuljabbar SWT nan Maha Pengasih sekali lagi Maha Panyayang, penyusun panjatkan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah menumpahi rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penyelenggara dapat menyelesaikan pemberitaan miniriset dengan judul “pendedahan nilai-nilai pancasila pada anak sekolah dasar papan bawah 1 di SDN 200508 SIHITANG”. kami menyampaikan banyak syukur kepada bapak Maulana Arafat Lubis selaku dosen pengampu pada mata kuliah amatan PPKn Kwetiau/ SD kelas sedikit yang mutakadim membimbing penulis dalam pembuatan referat, dan terima kasih kepada semua pihak yang mutakadim berkontribusi n domestik pembuatan makalah ini hingga akhirnya dapat diselesaikan dengan baik dan bermoral.

Source: https://www.academia.edu/39607161/PEMBELAJARAN_NILAI_NILAI_PANCASILA_PADA_ANAK_SEKOLAH_DASAR_KELAS_1_DI_SDN_200508_SIHITANG_D

Posted by: skycrepers.com