Contoh Soal Pelajaran Kelas 3 Sd Semester 2

40 konseptual pertanyaan UAS/Memadai Bahasa Sunda SD Kelas 3 Semester 2
ini dapat dijadikan sebagai ajang kursus sebelum menghadapi pertanyaan UAS/PAS sebenarnya. Pelajaran Bahasa Sunda merupakan mata tuntunan pikulan lokal bagi sekolah yang berada di bawah dinas pendidikan negeri Jawa Barat.

Sungguhpun menjadi bahasa ibu pemukim masyarakat Jawa Barat, cuma bahasa Sunda seringkali tidak dikuasai atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa SD, karena sejak kecil bahasa nan dipakai adalah
bahasa nasional Indonesia.

baca juga :
kumpulan contoh soal uas/pas sd inferior 1

Bahasa nasional memang harus dikuasai dan diterapkan, semata-mata itu lain membentuk bahasa negeri dilupakan. Oleh karena itu dengan adanya
indra penglihatan tuntunan Bahasa Sunda, siswa SD khususnya pelajar SD kelas 3 tetap memiliki kemampuan kerumahtanggaan berbahasa sunda.

Bakal memonten kemampuan siswa intern menjalin materi pelajaran bahasa sunda tingkat SD kelas 3, maka pada pengunci semester selalu diadakan
Eksamen Intiha Semester (UAS) maupun
saat ini dikenal dengan
Penilaian Akhir Semester (Memadai).baca juga : Pusparagam soal UAS/PAS/UKK terbaru !

Eksamen pengunci semester kelas 3 semester 2 berisi materi mengenai kalimat perintah, persamaan kata, lawan kata,kalimat tanya dan lainnya. Kerjakan mengetahui kemampuan petatar SD kelas 3 semester 2 maka kami bagikan
40 contoh soal UAS/Memadai


kelas 3 semester 2
Bahasa Sunda plus rahasia jawaban.

40 pertanyaan UAS/PAS Bahasa Sunda
ini boleh didownload dalam bentuk file word sehingga mudah untuk para pembimbing untuk menyunting ulang sesuai kebutuhan. Bagi siswa SD kelas 3 soal BAhasa Sunda ini bisa dijadikan panggung kursus untuk mengerjakan
soal UAS/Memadai Bahasa Sunda
nan sebenarnya.

Berikut abstrak tanya UAS/PAS Bahasa Sunda dan jawabannya :

I. Berilah tanda silang (x) puas huruf a,b,c atau d pada jawaban yang paling bermartabat.

Kalinci Jeung Domba

Jaman baheula, di hiji leuweung aya terwelu keur nyatuan bangun anu ponyo naker. Keur kitu, torojol domba adu datang.

Nempo aya kelinci keur nyatuan, pok kambing kibas adu teh nyarita. “Kelinci, maneh mah ari nyatu rampus, ari awak leutik bae. Asa cumah dahar unggal poe ge ukur meakkeun jukut bae, ceunah”.

“Naha kudu kumaha ari awak kuring? Apan iyeuh lintuh!” tembal kucing belanda. “Sumber akar goreng hoki bangsa maneh mah, dikadarkeun boga awak teh ukur sagede kitu! Yeuh tempo kuring, awak jangkung badag, cula ranggaek!
Nasion careuh, ajag, oray, moal waraneun ngaganggu ka asfar mah! Coba ka maneh, boro-boro maung, anak ucing wanieun nekuk!” ceuk kambing kibas adu mani adigung pisan.

1. Saha wae tokoh dina dongeng di indah.

a. kalinci jeung oray

b. kambing arab jeung kancil

c. kalinci jeung kambing kibas
d. kalinci jeung bengkunang

2. Domba dina takhayul di sani ngabogaan sifat..

a. adigung

b. medit

c. sarakah
d. males

3. Dongeng di luhur kaasup dongeng

a. legenda

b. fabel

c. buhun
d. mistis

4. Rumah gempa bumi teh pinuh ku …. demam berpembawaan

a. pasen

b. besuk

c. pelamar
d.dokter

5. Capak panyawat sarua hartina jeung capak.

a. pasen

b. katarajang

c. panyakit

d. vaksin

6. Buruan teh mani  ….  teu aya runtah salambar-lambar acan

a  bala

b. beresih
c. lening

d. resik

7. Walaupun miceun runtah kudu kana

a. walungan

b. solokan
c. buruan

d. tempat runtah

8. Kakawih mah sok dilagukeun ku

a. lampu senter-baterai

b. rumaja

c. barudak

d. kolot

9. Di handap ieu si dia mangrupakeun contoh kakawihan nyaeta.

a. oray-orayan

b. sakadang peucang

c. sakadang kuya
d. sasatoan

10. Wanci … Lampu senter Ahmad geus indit ka sawah.

a. rumangsang

b. carangcang tihang

c. manceran
d. sareupna

11. Kadaharan nu dijieunna tina sampeu, dieusian oncom tuluy digoreng ngaranna

a. cireng

b. cilok

c. misro
d. combro

12. Kadaharan khas Garut nyaeta…

a. tahu

b. pempek

c. dodol
d. nagasari

13. Cireng mah biasana dijeun tina

a. tipung beas

b. aci sampeu

c. ketan
d. tipung tarigu

14. Nyieun papais biasana di

a. seupan

b. goreng

c. bakar
d. tumis

15. Ayeuna rea kudap anu ngabahayakeun kasehatan.

Rea sarua hartina jeung

a. saeutik

b. beresih
c. kotor
d. loba

16. Dihandap ieu si fulan mangrupa kalimah parentah nyaeta

a. cing pangnyieunkeun cikopi!

b. kumaha cara nyieun cikopi teh?

c. geuning sperma amis cikopi teh
d. Farid keur nyieun cikopi

17. Digawe babarengan pikeun kaperluan mahajana ngaranna

a. kerja rodi

b. kerja bakti

c. kerja momentum
d. musyawarah

18. Pakakas nu congkak dipake pikeun ngagali taneuh nyaeta….

a. kored

b. pacul

c. singkup
d. pengki

19. Lamun benur rek ngagali atawa nyungkalkeun taneuh make…

a. kored

b. cangkul

c. singkup
d. pengki

20. Atuh barudak ge muluk ngagugu.

Bualan saharti tina capak ngagugu nyaeta

a. ngalawan

b. ngariksa

c. nurut
d. mawa

21. Dina leubeut kantong.

Kalimah pananya tina kalimah pangjawab di mulia nyaeta.

a. Saha jenengan teh?

b. Di mana bumi anjeun teh?

c. Di mana meser buku teh?
d. Di mana nyimpeun trik teh?

22. …… jenengan teh?

Kecap pananya anu cocok pikeun kalimah pananya diluhur nyaeta.

a. kamana

b. kumaha

c. iraha
d. saha

23. Patempatan fulanah plong, ayana di paruh-tengah daerah tingkat nyaeta…

a. alun-alun

b. kompleks

c. kebon
d. sawah

24. Unggal poe Neni sasapu di …

a. balong

b. kebon

c. buruan
d. alun-alun

25. Usap susuk dihandap ieu sangkan bintang sartan carita anu luyu nyaeta …

a. 1-2-3-4

b. 4-3-2-1

c. 4-1-3-2
d. 4-1-2-3

II. Isilah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban nan benar!

26. Dina dongeng fabel, anu jadi palaku utama biasana mangrupa …

27. Satwa nu kulit awakna belang hideung jeung bodas nyaeta …

28. Umar geus kungsi ningali pancaragam sasatoan di …

29.     Oray-orayan
Luar leor ka sawah

Entong ka sawah

Kalimah anu bener pikeun ngalengkeupan kakawihan di luhur nyaeta….

30. Sakola teh kudu jucung, tepi ka lulus. Kecap saharti tina kecap jucung nyaeta…

31. Pikeun miara kabersihan awak, unggal poe kudu …

32. Jukut diburuan diberesihan ku …

33. Kadaharan asakan anu loba caina muluk disebut …

34. Neundeun ….. kudu dibungkus atawa ditutupan.

35. Patempatan nu dipake melak rupa-rupa tutuwuhan disebutna…

III. Jawablah cak bertanya-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang paling kecil tepat!

36. Tuliskeun sing jentre bahan naon wae fulanah dipake pikeun nyieun angen lodeh jeung kumaha

cara nyieunna’

Jawab :

37. Prak jieun paragraf nu eusina nyaritakeun ngeunaan kaayaan atawa kajadian anu aya dina gambar di handap ieu?

       Jawab :

38. Jieun hiji puisi ngeunaan usum penuaian !

Jawab:

39. Tuliskeun tilu kalimah pananya jeung kalimah parentah!

Jawab :

40. Hasyim boga kabiasaan miceun runtah dina walungan.

Prak ku hidep jieun kalimah pikeun ngajak sareng mamatahan Hasyim sangkan ngarubah kabiasaanna miceun sampah di walungan!

Jawab :

Demikian 40 contoh pertanyaan UAS/Patut SD Kelas bawah 3 Semester 2 Mata Pelajaran Bahasa Sunda. Hendaknya bermanfaat. Keep learning and sharing.

Cak bagi mendapatkan tanya yang model berikut susuk dan resep jawabannya klik link di bawah ini : download Contoh soal UAS/PAS Bahasa Sunda plus kunci jawaban.

Source: https://www.masdinko.com/2019/04/40-contoh-soal-uaspas-bahasa-sunda-sd.html

Posted by: skycrepers.com