Materi Pelajaran Pai Kelas 6 Sd Semester 1

Ikhtisar Materi Pendidikan Agama islam dan Budi Pekerti Kelas 6 Kurikulum 2013


PELAJARAN 1 INDAHNYA Silih MENGHORMATI

 1. Al Kafirun megisyaratkan tentang pupusnya harapan insan-orang kafir Qurays makkah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW karena Utusan tuhan Muhammad SAW bukan kepingin mengajuk penyelenggaraan mandu beribadah orang-orang kafir Quraisy, mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya koteng.
 2. Surat al Kafirun adalah arsip ke – 109
 3. Terdiri dari 6 ayat
 4. Tergolong inskripsi Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah
 5. Disebut surat al Kafirun diambil dari kata al Kafirun yang terdapat pada ayat pertama nan artinya orang-makhluk kafir
 6. Keunggulan baca privat al-Qur’an sebagai berikut :
  • Fathah
  • Kasrah
  • Dhommah
  • Fathah tanwin
  • Kasrah tanwin
  • Dhommah tanwin
  • Taydid
  • Sukun


Pelajaran 2 KETIKA BUMI BERHENTI BERPUTAR

1.      Lever kiamat adalah kejadian hancurnya alam semestabeserta isinya

2.     Perian kiamat ditandai dengan obstulen terompet sangkakala maka itu mailkat israfil atas perintah Yang mahakuasa SWT.

3.     Perian kiamat tidak diketahui kapan terjadinya dan hanya Allah saja nan mengetahuinya.

4.     Kita wajib untuk mempercainya bahwa hari kiamat pasti akan datang dan percaya kepada hari hari pembalasan termasuk rukun iman yang kelima.

5.     Hikmah meyakini hari kiamat adalah dengan melaksanakan perintah Tuhan dan menyingkir segala larangannya.

6.     Perian yaumul juga punya banyak istilah stempel lain seperti:

a.        Yaumul ba’ast artinya hari kebangkitan

b.       Yaumul libra artinya hari pertimbangan

c.        Yaumul hisab artinya tahun prediksi

d.       Yaumul jaza’ artinya periode pembalasan

e.       Kiamat mahsyar artinya hari dikumpulkan di padang mahsyar

7.     Masa kiamat bisa dibedakan menjadi 2 yakni kiamat

a.    Kiamat kubro yaitu (kiamat besar)

b.    Yaumul sugra adalah (akhir zaman kerdil)


Latihan 3 INDAHNYA NAMA-Keunggulan ALLAH SWT

1.      Mengenal Tuhan menerobos asmaul husna yang berjumlah 99

2.     As Samad artinya maha dibutuhkan

3.     Al Muqtadir artinya maha kuasa alias maha menentukan

4.     Al Muqaddim artinya maha memperkerap

5.     Al Baqi artinya maha kekal

PELAJARAN 4 Mari Menggaji ZAKAT

1.      Zakat menurut bahasa bermakna membersihkan sedangkan menurut istilah berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu nan telah mencecah nisab

2.     Zakat fitrah merupakan mengeluarkan beras alias objek nafkah siasat lainnya sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter tiap orang nan diberikan kepada fakir miskin nan membutuhkan

3.     Zakat substansi disebut pun zakat harta, yang terdiri atas emas, fidah, uang simpanan, hasil tambang, harta perniagaan, hasil pertanian, dagangan temuan, binatang ternak dan sebagainya

4.     Syarat muzaki yaitu pemilik harta sudah lalu baligh dan bernalar (bukan gila), harta tersebut termaktub dari jenis-jenis harta nan wajib dizakati, harta tersebut telah menjejak nisab harta tersebut properti sendiri

5.     Golongan orang yang berwenang mengamini zakat: fakir, miskin, orang terlilit hutang, mualaf, amil zakat, orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Hamba sahaya, bani sabil

6.     Hikmah membayar zakat dapat membersihkan harta dan jiwa, tidak tamak dan menerapkan rasa kepedulian terhadap sesama manusia nan membutuhkan bantuan

PELAJARAN 5 KETELADANAN RASULULLAH SAW DAN SAHABATNYA

1.      Nabi Muhammad saw. memperoleh gelar “al-Amín”, artinya orang nan dapat dipercaya. Dia mendapat gelar tersebut karena bersikap andal dan dapat dipercaya. Beliau juga sayang terhadap anak, keluarga, Orangtua dan awam, serta peduli terhadap lingkungan

2.     Rasul Muhammad saw. bagaikan pengiring karunia buat kalimantang seberinda, artinya ajaran beliau untuk kebaikan manusia usia di dunia dan di akhirat.

3.     Debu Bakar memiliki sifat lemah lembut, sabar, pantang tunduk, berpengaruh, dermawan, bebas dan bijaksana, serta senang bertransaksi.

4.     Umar kedelai Khattab punya sifat cerdas, tegas, pemberani , berwibawa, tertinggal, bijaksana, bermusyawarah, dan silam mengutamakan kepentingan rakyat.

5.     Usman bin Affan memiliki rasam santun, panjang hati, karim, adil, terbelakang, dan sangat saleh.

6.     Ali kedelai Abi Thalib memiliki sifat tegas, cerdas, adil, pandai, sabar dan tabah; sangat membela kebenaran, sangat pemberani.

Pelajaran 6 INDAHNYA Tukar MEMBANTU

Dalam Q.S. al-Ma’idah/5:2 mengajarkan kita untuk ganti tolong menolong dengan sesama internal perbuatan baik dan taqwa, dan tidak sokong-menolong dalam perbuatan dosa dan ubah bermusuhan. Misalnya, koteng oponen mengajak kita membolos, mudahmudahan kita ditolak, karena membolos perbuatan bukan baik. Semata-mata bila ada teman kita yang mengajak ke zawiat untuk mendengarkan ceramah agama atau salat berkumpulan, kita harus mendukungnya.

Pelajaran 7 Mengakuri QADA DAN QODAR

1. Qada’ adalah keputusan atau ketetapan Halikuljabbar Swt. ,terhadap orang-Nya yang bukan dapat diubah.

2. Qadar adalah ketentuan Halikuljabbar Swt. yang telah berlaku terhadap semua sosok-Nya nan bisa diubah.

3. Percaya kepada qada’ menyebabkan kita terdorong berusaha dan menerima hasil usaha dengan lapang dada.

4. Berkeyakinan kepada qadar menyebabkan kita berperilaku percaya diri, sportif atau menyepakati kelebihan orang lain nan berusaha ataupun berikhtiar.

Cak bimbingan 8 SENANGNYA BERAKHLAK TERPUJI

1. Husnuzzan atau berbaik sangka, baik kepada sesama turunan, terutama kepada Yang mahakuasa Swt. yang telah menciptakan kita. Misalnya jika kita mendapat ujian hidup harus berprasangka baik terhadap Allah Swt.

2. Prasangka (merusak ) itu dosa; misalnya mencari-cari kesalahan orang lain dan bergunjing, karena meresik diibaratkan seperti kita meratah daging saudaranya nan sudah mati.

3. Simpati adalah ikut merasakan turunan lain, sehingga mampu merasakan barang apa nan dialami, dilakukan dan diderita anak adam lain.

4. Toleransi ialah sikap saling meluhurkan dan silih bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berlainan baik secara etnis, bahasa, budaya, atau agama.

5. Semangat akur berfaedah vitalitas damai dan cocok terhadap kehadiran.

PELAJARAN 9 AYO BERINFAQ DAN BERSEDEKAH

1.   Kata ‘Infak’ berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Makna berinfak ialah membedakan sesuatu (harta) sesuai dengan kemampuannya.

2.  Sedekah dari berpokok akar kata șadaqa berarti sesuatu yang benar atau meyakinkan. Makna sedekah yaitu satu anugerah yang dilakukan sendiri muslim kepada orang lain secara serta merta dan sukarela (hanya mengharap rida Yang mahakuasa Swt.) minus dibatasi oleh waktu dan total tertentu.

3.  Hikmah berinfak dan bersedekah antara tak yaitu:

a.    Bersedekah adalah sebagai wujud rasa terima kasih kita terhadap sedap yang Allah berikan

b.    Allah Swt. akan menambah rezeki basyar yang berinfak dan bersedekah

c.    Malaikat menzikirkan kebaikan kepada orang yang doyan bersedekah

d.    Makhluk yang infak dan sedekah akan terhindar berbunga kemalangan, bencana, kesusahan, dan marabahaya, serta memanjangkan umur

e.    Bani adam yang berinfak dan menderma hatinya kesepakatan

f.    Orang nan berinfak dan bersedekah mendapat pahala dan dihapuskan dosa-dosanya

PELAJARAN 10 SENANGNYA MENELADANI PARA NABI DAN ASHABUL KAHFI

1.   Nabi Yunus a.s. adalah seorang Rasul yang mengajak kaumnya lakukan menyembah Tuhan Nan Maha Esa dan Maha Suci. Pada awalnya umat Nabi Yunus a.s. tidak cak hendak menyembah Allah Yang Maha Esa dan tetap menyembah berhala, sehingga membuat Nabi Yunus a.s. marah dan meninggalkan kampungnya menuju dermaga bikin naik kapal. Rasul Yunus a.s. tidak resistan uji atas kesulitan nan menimpanya.

2.  Utusan tuhan Zakaria adalah rasul yang berdakwah tentang agama tauhid. Sudah lalu berumur 90 tahun namun belum dikaruniai seorang anak. Karena sabar dan cangap berdoa terus menerus, akhirnya Sang pencipta Swt. kabulkan doanya dan Nabi Zakaria a.s. dikaruniai momongan lelaki nan saleh, yakni Nabi Yahya.

3.  Nabi Yahya a.s. adalah momongan Nabi Zakaria a.s. nan kukuh dan hormat kepada orangtuanya. Sira dahulu tetap cara dalam mengemukakan pendapat nan moralistis adalah sopan dihadapan siapapun.

4.  Nabi Isa a.s. adalah rasul yang termasuk Ulul Azmi. Nabi Isa,a.s. diutus kepada Bani Israil, bakal mengajarkan tentang ke-Esaan Tuhan dan memakamkan mereka dari kesesatan. Nabi Isa diberi mukjizat sebagai bukti kenabiannya, sebagai halnya berbicara sewaktu masih orok dalam peraduan, mengasihkan hidup/jiwa pada burung nan terbuat dari tanah liat, memulihkan khalayak yang dihinggapi lepra, menyembuhkan orang tuna netra.

5.  Ashabul Kahfi merupakan kisah tujuh orang cowok dan seekor anjing nan ditidurkan maka itu Allah Swt. sepanjang 309 perian. Ashabul Kahfi yakni setumpuk pemuda yang beriman kepada Allah Swt., nan meyakini bahwa tidak ada nan berhak disembah kecuali Almalik Swt. semata, mereka teguh di atas keyakinan yang etis, lamun harus bersembunyi di gua untuk menyelamatkan dirinya.

Source: https://www.sdnmande6.sch.id/berita/detail/152735/rangkuman-materi-pendidikan-agama-islam-dan-budi-pekerti-kelas-6-kurikulum-2013/

Posted by: skycrepers.com