Pelajaran Pai Kelas 6 Sd Semester 1

Ikhtisar Materi Pendidikan Agama islam dan Budi Pekerti Kelas 6 Kurikulum 2013


Kursus 1 INDAHNYA SALING Memuliakan

 1. Al Kafirun megisyaratkan tentang pupusnya harapan individu-orang kafir Qurays makkah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti pengelolaan kaidah beribadah orang-orang kafir Quraisy, mereka dipersilahkan beribadah menurut wahyu agamanya sendiri.
 2. Surat al Kafirun adalah surat ke – 109
 3. Terdiri berpokok 6 ayat
 4. Tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah
 5. Disebut surat al Kafirun diambil bersumber kata al Kafirun yang terwalak puas ayat mula-mula yang artinya orang-orang ateis
 6. Tanda baca intern al-Qur’an umpama berikut :
  • Fathah
  • Kasrah
  • Dhommah
  • Fathah tanwin
  • Kasrah tanwin
  • Dhommah tanwin
  • Taydid
  • Sukun


PELAJARAN 2 KETIKA Manjapada Nangkring Mengalir

1.      Hati yaumul adalah kejadian hancurnya umbul-umbul semestabeserta isinya

2.     Hari kiamat ditandai dengan obstulen terompet sangkakala oleh mailkat israfil atas perintah Allah SWT.

3.     Hari kiamat tidak diketahui bilamana terjadinya dan hanya Allah saja yang mengetahuinya.

4.     Kita wajib buat mempercainya bahwa musim kiamat pasti kemudian hari dan percaya kepada hari akhir zaman termasuk rukun iman nan kelima.

5.     Hikmah memercayai hari kiamat yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menghindari barang apa larangannya.

6.     Hari yaumudin kembali mempunyai banyak istilah nama lain sama dengan:

a.        Yaumul akhir ba’ast artinya periode kebangkitan

b.       Hari pembalasan mizan artinya hari pertimbangan

c.        Yaumul akhir hisab artinya periode ancangan

d.       Yaumudin jaza’ artinya hari pembalasan

e.       Yaumul mahsyar artinya hari dikumpulkan di padang mahsyar

7.     Hari akhir zaman dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kiamat

a.    Kiamat kubro yaitu (yaumul akhir besar)

b.    Yaumul sugra yaitu (hari pembalasan boncel)


Les 3 INDAHNYA NAMA-Label Tuhan SWT

1.      Mengenal Allah melalui asmaul husna yang berjumlah 99

2.     As Samad artinya maha dibutuhkan

3.     Al Muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan

4.     Al Muqaddim artinya maha mendahulukan

5.     Al Baqi artinya maha kekal

Tutorial 4 Silakan MEMBAYAR ZAKAT

1.      Zakat menurut bahasa berarti membersihkan sedangkan menurut istilah berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu yang sudah sampai ke nisab

2.     Zakat fitrah merupakan mengeluarkan beras atau bulan-bulanan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter tiap manusia yang diberikan kepada orang papa miskin yang membutuhkan

3.     Zakat mal disebut juga zakat harta, yang terdiri atas emas, selaka, uang sediaan, hasil tambang, harta ekspor impor, hasil perladangan, dagangan temuan, binatang ternak dan sebagainya

4.     Syarat muzaki yakni empunya harta sudah lalu baligh dan berpikir logis (enggak gila), harta tersebut terdaftar terbit jenis-spesies harta yang terlazim dizakati, harta tersebut telah mencapai nisab harta tersebut milik sendiri

5.     Golongan manusia nan berhak menerima zakat: orang miskin, miskin, orang terlilit hutang, mualaf, amil zakat, manusia yang berjuang di jalan Sang pencipta SWT. Hamba sahaya, ibnu sabil

6.     Hikmah membayar zakat dapat membeningkan harta dan kehidupan, enggak tamak dan menerapkan rasa kepedulian terhadap sesama manusia yang membutuhkan bantuan

Cak bimbingan 5 KETELADANAN RASULULLAH SAW DAN SAHABATNYA

1.      Nabi Muhammad saw. memperoleh gelar “al-Amín”, artinya makhluk nan dapat dipercaya. Ia mendapat gelar tersebut karena bersikap jujur dan dapat dipercaya. Sira juga sayang terhadap anak, anak bini, Orangtua dan masyarakat, serta peduli terhadap lingkungan

2.     Nabi Muhammad saw. sebagai pengarak hadiah untuk pataka sepenuh, artinya ajaran beliau untuk kebaikan hamba allah hidup di dunia dan di akhirat.

3.     Abu Bakar memiliki sifat lemah halus, sabar, pantang takluk, berwibawa, dermawan, nonblok dan bijaksana, serta suka bermusyawarah.

4.     Umar bin Khattab memiliki resan cerdas, tegas, pemberani , berwibawa, sederhana, bijaksana, bertawaran, dan tinggal mengutamakan kepentingan rakyat.

5.     Usman polong Affan memiliki sifat santun, kepala dingin, dermawan, adil, tersisa, dan sangat saleh.

6.     Ali kedelai Abi Thalib punya adat tegas, cerdas, netral, ahli, sabar dan tabah; lewat membela kebenaran, sangat pemberani.

PELAJARAN 6 INDAHNYA SALING Kondusif

Dalam Q.S. al-Ma’idah/5:2 mengajarkan kita buat saling bantu menolong dengan sesama privat polah baik dan taqwa, dan tidak tolong-menolong kerumahtanggaan perbuatan dosa dan saling bermusuhan. Misalnya, sendiri teman mengajak kita membolos, semoga kita ditolak, karena membolos perbuatan tidak baik. Saja bila ada teman kita yang mengajak ke musala bikin mendengarkan ceramah agama atau salat berombongan, kita harus mendukungnya.

Kursus 7 Mengakui QADA DAN QODAR

1. Qada’ ialah keputusan atau kelestarian Allah Swt. ,terhadap basyar-Nya nan enggak dapat diubah.

2. Qadar merupakan kodrat Halikuljabbar Swt. yang telah berlaku terhadap semua makhluk-Nya nan dapat diubah.

3. Beriman kepada qada’ menyebabkan kita terikut berusaha dan menerima hasil usaha dengan lapang dada.

4. Beriman kepada qadar menyebabkan kita berperilaku berketentuan diri, putih hati atau mengakui kurnia orang tidak yang berusaha ataupun berikhtiar.

PELAJARAN 8 SENANGNYA BERAKHLAK TERPUJI

1. Husnuzzan ataupun damai sangka, baik kepada sesama manusia, terutama kepada Allah Swt. nan telah menciptakan kita. Misalnya jika kita mendapat ujian kehidupan harus mensyaki baik terhadap Allah Swt.

2. Prasangka (negatif ) itu dosa; misalnya mencari-cari kesalahan basyar lain dan bergunjing, karena bergunjing diibaratkan begitu juga kita meratah daging saudaranya yang sudah mati.

3. Simpati adalah ikut merasakan orang tak, sehingga mampu merasakan barang apa yang dialami, dilakukan dan diderita orang lain.

4. Keluasan pikiran adalah sikap saling mengagungkan dan saling bekerjasama di antara kelompok-keramaian masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, atau agama.

5. Nyawa rukun berarti spirit damai dan sekata terhadap keberadaan.

Latihan 9 AYO BERINFAQ DAN BERSEDEKAH

1.   Kata ‘Infak’ berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Makna berinfak merupakan mengkhususkan sesuatu (harta) sesuai dengan kemampuannya.

2.  Sedekah terbit dari akar kata șadaqa penting sesuatu yang bermartabat atau jujur. Makna sedekah ialah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara sekaligus dan sukarela (saja mengharap rida Allah Swt.) sonder dibatasi oleh hari dan besaran tertentu.

3.  Hikmah berinfak dan menyumbang antara lain yaitu:

a.    Bersedekah adalah sebagai wujud rasa syukur kita terhadap lemak yang Allah berikan

b.    Allah Swt. akan menambah lambung orang yang berinfak dan bersedekah

c.    Malaikat mendoakan kebaikan kepada basyar yang gemar bersedekah

d.    Manusia yang infak dan sedekah akan terhindar bermula kecelakaan, batu, kesusahan, dan marabahaya, serta memperpanjang semangat

e.    Orang nan berinfak dan bersedekah hatinya sirep dan tenteram

f.    Orang yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dan dihapuskan dosa-dosanya

Tuntunan 10 SENANGNYA MENELADANI PARA NABI DAN ASHABUL KAHFI

1.   Rasul Yunus a.s. adalah seorang Rasul nan mengajak kaumnya untuk menyembah Almalik Yang Maha Esa dan Maha Kudus. Pada awalnya umat Rasul Yunus a.s. bukan mau menyembah Allah Yang Maha Esa dan tetap menyembah ibadat, sehingga membuat Nabi Yunus a.s. berang dan menjauhi kampungnya berorientasi dermaga bikin naik kapal. Nabi Yunus a.s. tidak tahan uji atas kesulitan yang menimpanya.

2.  Rasul Zakaria ialah rasul yang berdakwah adapun agama tauhid. Sudah lalu berusia 90 musim cuma belum dikaruniai seorang anak. Karena kepala dingin dan selalu berdoa terus menerus, akhirnya Tuhan Swt. kabulkan doanya dan Nabi Zakaria a.s. dikaruniai momongan pria yang saleh, yakni Rasul Yahya.

3.  Nabi Yahya a.s. ialah anak Nabi Zakaria a.s. yang taat dan hormat kepada orangtuanya. Beliau dahulu teguh mandu internal mengemukakan pendapat yang sopan yaitu benar dihadapan siapapun.

4.  Rasul Isa a.s. adalah rasul yang termasuk Ulul Azmi. Rasul Isa,a.s. diutus kepada Bani Israil, untuk mengajarkan mengenai ke-Esaan Tuhan dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Nabi Isa diberi mukjizat sebagai bukti kenabiannya, seperti mana bertutur kontan masih jabang bayi dalam pembaringan, memberikan nyawa/sukma pada penis yang terbuat dari tanah liat, menyembuhkan orang yang tertimpa lepra, mengobati bani adam tuna netra.

5.  Ashabul Kahfi merupakan narasi sapta insan pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Swt. selama 309 tahun. Ashabul Kahfi yaitu sekelompok bujang yang beriman kepada Tuhan Swt., yang mengimani bahwa tidak ada yang berwajib disembah kecuali Allah Swt. satu-satunya, mereka loyal di atas keyakinan yang benar, meskipun harus bersembunyi di terowongan untuk menguburkan dirinya.

Source: https://www.sdnmande6.sch.id/berita/detail/152735/rangkuman-materi-pendidikan-agama-islam-dan-budi-pekerti-kelas-6-kurikulum-2013/

Posted by: skycrepers.com